Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-2.5-4754-28/14 N.O. od 16.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP/I-07-33-I88/48-13 od 08.05.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.br. 2/25 zv. "Žaba, Bršten i Kuk", u naravi šuma ukupne površine 3.185 m2, vlasništvo: Cvija (Jozo) Kitin u površini od 423 m", Neđa (rod. Bajić) Radiš u površini od 53 m2, Marina (rod. Bajić) Šimović u površini od 53 m2, Tereza (rod. Bajić) Krešić u površini od 53 m", Nada (rod. Bajić) Selak u površini od 53 m2, Domana Markovi ć u površini od 70 m2, Pavo Marković u površini od 70 m2, Damir Marković u površini od 70 m2, Nikola (Luka) Konjevod u površini od 1.026 m2, Andrija (Luka) Konjevod u površini od 256 m2, Janja (ud. Mate) Konjevod u površini od 152 m", Vedran (Mato) Konjevod u površini od 151 m2, Ivan (Mato) Konjevod u površini od 151 m2, Svetko (Mato) Konjevod u površini od 151 m", Vinko (Mato) Konjevod u površini od 151 m2, Marina (Mato) Mamić u površini od 151 m2, Ante (Mato) Konjevod u površini od 151 m2.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlastene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-694/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.