Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J EŠ E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA
ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuju se članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Policijski odbor) u slijedećem sastavu:
1.     Damir Češkić, policijski službenik, predsjednik,
2.     Josip Petrić, policijski službenik, član i
3.     Elvedina Hodžić, državni službenik, član Administrativno-tehničke poslove za rad Policijskog odbora obavljat će Arijana Strinić,

 

II

 

Mandat članovima Policijskog odbora iz tačke I ovog rješenja traje dvije godine od dana donošenje ovog rješenja, osim za člana Policijskog odbora Petrić Josipa za koga mandat traje do 13.07.2015. godine.

 

III

 

Za učešće u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkom licu Policijskog odbora pripada naknada u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).

 

IV

 

Ovo rješenje stopa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V

 

Donošenjem ovog rješenja prestaje da važi rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/12 i 45/13).

 

V broj 1132/2014
12. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.