Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi Odluke o načinu formiranja mješovitih komiteta/povjerenstava za praćenje provedbe sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj suradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijalnoj trgovini s drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj 105/12) i člankom 5. Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke ("Službeni glasnik BiH" - Međunarodni ugovori, broj 11/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA
EKONOMSKU SURADNJU IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVAČKE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke V broj: 181/2014 ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/14) u točki I riječi: "Sefika Hafizović" zamjenjuju se riječima: "dr. sc. Stipo Buljan".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1121/2014
12. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.