Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi Odluke o načinu formiranja mješovitih komiteta/komisija za praćenje provođenja sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijalnoj trgovini s drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj 105/12) i članom 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke ("Službeni glasnik BiH" - Međunarodni ugovori, broj 11/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZA
EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVAČKE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne'i Hercegovine i Republike Slovačke V broj: 181/2014 ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/14) u tački I riječi: "Sefika Hafizović" zamjenjuju se riječima: "dr. se. Stipo Buljan".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1121/2014
12. juna 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.