Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Kanton Sarajevo putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, broj: 02-023-DŽŠ-990/14 od 15.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-4972/12-25 od 12.05.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2276/41, u naravi dvorište ukupne površine 84 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 2276/2, upisana u zk. ul. br. 4794 k.o. Gornji Butmir kao zemljišnoknjižno vlasništvo Bošnjak rod. Vrljičak (Niko) Danica sa dijelom 1/1, kojoj po katastarskom stanju odgovara k.č.br. 341/2 k.o. Stup,
- k.č. br. 2276/42, u naravi dvorište ukupne površine 42 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 2276/2, upisana u zk, ul. br. 4794 k.o. Gornji Butmir kao zemljišnoknjižno vlasništvo Bošnjak rod. Vrljičak (Niko) Danica sa dijelom 1/1, kojoj po katastarskom stanju odgovara k.č. br. 341/3 k.o. Stup, a obje parcele u stvarnom vlasništvu Bošnjak rod. Vrljičak Danica kći Nikole sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-648-3/2014
12. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.