Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika 'izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj; II- 953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj; UP-I-05-33-976/05-92-1 od 15.04.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 335/44, po novom premjeru k.č. br. 758/2 k.o. Čule, u površini od 62 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 335/2, upisana u zk. ul. br. 687 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani Ivan (Ilija) Ćorić, Marko (Ivan) Ćorić, Pero (Ivan) Ćorić, Stanko (Ivan) Ćorić, Slavka (Ivan) Fukala rod. Ćorić, Manda (Ivan) Mandić rod. Ćorić i Iva (Ivan) Petrina rod. Ćorić sa po 3/24 dijela, Marko (Žarko) Ćorić; Stojan (Žarko) Ćorić i Blaženka (Žarko) Jukić rod. Ćorić sa po 1/24 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Martina Ćorića pok. Ivana sa 1100/8400 dijela i još 22 uknjižena suvlasnika,
- k.č. br. 335/43, po novom premjeru k.č. br. 759/2 k.o. Čule, u površini od 408 m2 , nastala cijepanjem od k.č. br. 335/2, upisana u zk. ul. br. 687 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani Ivan (Ilija) Ćorić, Marko (Ivan) Ćorić, Pero (Ivan) Ćorić, Stanko (Ivan) Ćorić, Slavka (Ivan) Fukala rod. Ćorić, Manda (Ivan) Mandić rod. Ćorić i Iva (Ivan) Petrina rod. Ćorić sa po 3/24 dijela, Marko (Žarko) Ćorić, Stojan (Žarko) Ćorić i Blaženka (Žarko) Jukić rod. Ćorić sa po 1/24 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Martina Ćorića pok. Ivana sa  100/8400 dijela i još 22 uknjižena suvlasnika,
- k.č. br. 335/42, po novom premjeru k.č. br. 760/2 k.o. Čule, u površini od 1.063 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 335/2, upisana u zk. ul. br. 687 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani Ivan (Ilija) Ćorić, Marko (Ivan) Ćorić, Pero (Ivan) Ćorić, Stanko (Ivan) Ćorić, Slavka (Ivan) Fukala rod. Ćorić, Manda (Ivan) Mandić rod. Ćorić i Iva (Ivan) Petrina rod. Ćorić sa po 3/24 dijela, Marko (Žarko) Ćorić, Stojan (Žarko) Ćorić i Blaženka (Žarko) Jukić rod. Ćorić sa po 1/24 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Martina Ćorića pok. Ivana sa 1100/8400 dijeta i još 22 uknjižena suvlasnika,
a na svim parcelama posjed i stvarno suvlasništvo Dragica Ćorić, Marko (Ivan) Ćorić, Pero (Ivan) Ćorić, Stanko (Ivan) Ćorić, Slavka (Ivan) Fukala rod. Ćorić, Manda (Ivan) Mandić rod. Ćorić i (Ivan) Petrina rod. Ćorić sa po 3/24 dijela, Marko (Žarko) Ćorić, Stojan (Žarko) Ćorić i Blaženka (Žarko) Jukić rod. Ćorić sa po 1/24 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-8/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.