Na temelju članka 31. stavak 2, Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UP-1-05-33-'976/05-66-1 od 15.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.br. 342/55, po novom premjeru k.č.br. 549/2 k.o. Čule, u površini od 489 m2, nastala od k.č.br. 342/2, upisana u zk. ul. br. 370 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Marko (Ante) Miletić sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Marko (Ante) Miletić sa 7/120 dijela i još 8 uknjiženih suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo Davor (Marko) Miletić, Antonio (Marko) Miletić, Miljenko (Marko) Miletić i Vinka (Marko) Lovrić rod. Miletić sapo 1/4 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaStene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-7/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.