Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA
U CILJU ZAKLJUČIVANJA SPORAZUMA O SARADNJI
I BRATIMLJENJU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE SA PREFEKTUROM SHIZUOKA
(JAPAN)

 

I

 

Imenuje se Tim Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka (Japan) u sastavu:
1.     Nermin Nikšić, predsjednik, premijer Federacije Bosne i Hercegovine,
2.     Erdal Trhulj, član, federalni ministar energije, rudarstva i industrije i
3..    Rusmir Mesihović, član, federalni ministar zdravstva.

 

II

 

Zadatak Tima je da, na osnovu Platforme za vođenje prego­vora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Fe­deracije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka u Japanu, vodi pregovore te definiše Sporazum o saradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 85/2014
22. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.