Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1 /94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 10. stavak 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13) i članka 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercego­vine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 29/09 i 81/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRIPREMU
DOKUMENTACIJE ZA IZBOR PRAVNE OSOBE KAO
STRUČNOG KONSULTANTA ZA POTREBE VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U POSTUPKU
DODJELE UGOVORA O KONCESIJI ZA
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA
OD STRATEŠKOG INTERESA ZA FEDERACIJU
BOSNE lHERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se predsjednik i četiri člana Povjerenstva za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor pravne osobe, kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:
1.     Prof. dr. Hazira Hrvatović, predsjednik - Federalni zavod za geologiju
2.     Jasenko Muharemagić, član - Ured premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
3.     Doc. dr. Suada Penava, član - Javno poduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.
4.     Zijada Kapetanović, član - Javno poduzeće Elektro­privreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
5.     Begajeta Habota, član - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Martina Mihić iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je .da pripremi svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za raspisivanje javnog poziva, izvrši radnje vezano za objavu javnog poziva, organizira i provede otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda, sačini zapisnik o otvaranju ponuda, izvrši ocjenu i poređenje prispjelih ponuda, nakon izvršene evaluacije ponuda predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine najpovoljniju pravnu osobu kao stručnog konsultanta, pripremi nacrte ugovora i izradi izvješće o radu Povjerenstva, a sve sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i podzakonskim aktima.

 

III

 

Tajnik Povjerenstva nema pravo glasa.
Zadatak tajnika Povjerenstva su administrativni poslovi, pri­prema zapisnika sa sastanaka Povjerenstva, izvješća o radu Povje­renstva i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.

 

IV

 

Članovi Povjerenstva iz točke I ovog rješenja i tajnik Povjerenstva, dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu u radu Povjerenstva o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju poslovne tajne, kao i izjavu o nepristranosti i povjerljivosti u odnosu na ponuditelje, koja je sastavni dio ovog rješenja.

 

V

 

Na prijedlog Povjerenstva, odluke sukladne odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, donosit će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potpisivat će ih premijer Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VI

 

Povjerenstvo završava sa radom nakon okončanog žalbenog roka.

 

VII

 

Naknada članovima i tajniku Povjerenstva iz točke I ovog rješenja utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno članku 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
Troškove rada Povjerenstva snosi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije sa pozicije 613900 - ugovorene usluge i predviđeni su u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

 

VIII

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 77/2014
22. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.