Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj; UP-I-05-33-976/05-32-1 od 15.04.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 345/4, po novom premjeru k.č. br. 467/1 k.o. Čule, u površini od 2.595 m2 nastala cijepanjem od k.č. br. 345/4, upisana u zk.ul. br. 697 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina upisan posjednik Ante (Andrija) Marijanović sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Andrija (Franjo) Marijanović sa 1/4 dijela i još 3 uknjižena suvlasnika,
- k.č. br. 345/31, po novom premjeru k.č. br. 467/2 k.o. Čule, u površini od 643 m2 , nastala cijepanjem od k.č. br, 345/4, upisana u zk. ul. br. 697 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina upisan posjednik Ante (Andrija) Marijanović sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasniš­tvo Andrija (Franjo) Marijanović sa 1/4 dijela i još 3 uknjižena suvlasnika,
- k.č. br. 345/32, po novom premjeru k.č. br. 467/3 k.o. Čule, u površini od 424 m2 , nastala cijepanjem od k.č. br. 345/4, upisana u zk. ul. br. 697 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina upisan posjednik Ante (Andrija) Marijanović sa l/l dijela, zemljišnoknjižno suvlasniš­tvo Andrija (Franjo) Marijanović sa 1/4 dijela i još 3 uknjižena suvlasnika,
- k.č. br. 345/34, po novom premjeru k.č. br. 587 k.o. Čule, u površini od 301 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 345/4, upisana u zk. ul. br. 697 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina upisan posjednik Ante (Andrija) Marijanović sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasniš­tvo Andrija (Franjo) Marijanović sa 1/4 dijela i još 3 uknjižena suvlasnika a na svim parcelama posjed i stvarno suvlasništvo Janja (Ivan) Marijanović rod. Corić, Milenko (Ante) Marijano­vić i Pero (Ante) Marijanović sa po 1/3 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlastene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-6/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.