Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlastenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

l.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlastenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj; UP-1-05-33-976/05-171 od 09.09.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 324/27, po novom premjeru k.č. br. 1046/2 k.o. Čule, u površini od 492 m2, nastala cijepanjem od k.č. br,, 324/1, upisana u zk.ul. br. 1095 EL k.o. Krufievo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani Zdenka (Tonko) Šaravanja rod. Tomić i Ana (Mijo) Tomić sa po 3/18 dijela, Franjo (Tonko) Tomić, Mate (Tonko) Tomić i Tihomir (Tonko) Tomić sa po 4/18 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Ivo (Grgo) Čule sa 11/70 dijela i još 11 uknjiženih suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo Zdenka (Tonko) Šaravanja rod. Tomić i Ana (Mijo) Tomić sa po 3/18 dijela, Franjo (Tonko) Tomić, Mate (Tonko) Tomić i Tihomir (Tonko) Tomić sa po 4/18 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-5/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić,v. r.