Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94. 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2034. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: TJP-I-05-33-976/05-150-1 od 15.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 325/42, po novom premjeru k.č. br. 1006/2 k.o. Čule, u površini od 311 m2, nastala cijepanjem od k.č.br. 325/18, upisana u zk.ul. br. 1241 EL k-o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Pero (Martin) Čule sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Martin (Pero) Čule sa 1/72 dijela i još 22 uknjižena suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo Martin (Pero) Čule i Ivan (Pero) Čule sa po 1/3 dijela. Toni (Mile) Čule i Tihomir (Mile) Čule sa po 1/6 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izviaštene nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-4/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.