Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju.u posjed nekretnina potpuno izvlastenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlastenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP-I-05-33-976/05-135 od 21.05.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 327/48, po novom premjeru k.č. br. 976/2 k.o. Čule, u površini od 324 m² , nastala cijepanjem od k.č. br. 327/16, upisana u zk. ul. br. 1120 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Petar (Stipe) Saravanja sa 1/1 dijela, zemtjišnoknjižno suvlasništvo Ivan (Grgo) Šaravanja sa n/d dijela i još 169 uknjiženih suvlasnika,
- k.č. br. 327/51, po novom premjeru k.č. br. 977/2 k.o. Čule, u površini od 323 m² , nastala cijepanjem od k.č. br. 327/35, upisana u zk. ul. br. 1120 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Petar (Stipe) Šaravanja sa   1/1dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Ivan (Grgo) Šaravanja sa n/d dijela i još
169 uknjiženih suvlasnika, a na obje parcele posjed i stvarno suvlasništvo Franjo
(Petar) Šaravanja, Andrija (Petar) Šaravanja j Stipe (Petar) Šaravanja sa po 1/4 dijela, Tereza (Ivan) Šaravanja rod. Šaravanja, Davor (Njegoslav) Šaravanja,     Marsel (Njegoslav) Šaravanja i Petar (Njegoslav) Šaravanja sa po l/l 6 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-3/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.