Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02," 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj 11-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP-I-05-33-976/05-110-1 od 15.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 332/77, po novom premjeru k.č. br. 800 k.o. Čule, u površini od 720 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 332/37, upisana u zk. ul. br. 569 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani Ivan (Andrija) Ćorić, Ilija (Stipe) Ćorić, Pero (Stipe) Ćorić i Mate (Andrija) Ćorić sa po 3/24 dijela, Grgo (Ante) Ćorić, Jozo (Ante) Ćorić, Sanioca (Ilija) Ćorić rod. Čolak, Ante (Ivan) Ćorić i Mirko (Jozo) Ćorić sa po 2/24, zemljišnoknjižno suvlasništvo Ivan (Nikola) Ćorić sa 1/3 dijela i još 16 uknjiženih suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo Mirko (Jozo) Ćorić sa 2/24 dijela, Mladen (Ilija) Ćorić, Tomislav (Ilija) Ćorić, Radoslav (Ilija) Ćorić, Jozo (Ilija) Ćorić, Bozo (Ilija) Ćorić, Marica (Ilija) Ivanković rod. Ćorić i Ljubica (Ilija) Puljić rod. Ćorić sa po 1/56 dijela, Pavo (Ante) Ćorić, Vinko (Ante) Ćorić, Nada (Ante) Baričević rod. Ćorić, Stoja (Ante) Konto rod. Ćorić i Nikola (Šime) Ćorić sa po 1/60 dijela, Kata (Jozo) Prusina rod. Ćorić sa 2/24 dijela, Slavko (Drago) Ćorić, Zora udv. Drage Ćorić rod. Medić, Ružica (Drago) Buntić rod. Ćorić Mirjana (Drago) Šimović rod. Ćorić i Šima (Drago) Šaravanja rod. Ćorić sa po 1/72 dijela, Antonija (Pavo) Ćorić rod. Zlopaša, Nikola (Miroslav) Ćorić, Ante (Miroslav) Ćorić i Martina (Miroslav) Ćorić sa po 1/288 dijela, Stanko (Ilija) Ćorić, Ivica (Ilija) Ćorić, Danica (Ilija) Pehar rod. Ćorić, Mila (Ilija) Brkić rod. Ćorić i Malija (Ilija) Šaravanja rod. Ćorić sa po 1/84 dijela, Ilija (Vlado) Ćorić, Andrija (Vlado) Ćorić, Mladenka (Vlado) Ćorić i Dragana (Vlado) Ćorić sa po 1/336 dijela, Ilija (Ivan) Ćorić, Marica (Ivan) Pandžić i Janja (Ivan) Ćorić sa po 1/252 dijela, Matija (Grgo) Ćorić i Ivan (Grgo) Ćorić sa po 1/36 dijela, Dražen (Jure) Ćorić i Davor (Jure) Ćorić sa po 1/72 dijela, Stojan (Mate) Ćorić sa 1/16 dijela, Željko (Andrija) Ćorić i Slavica (Andrija) Ćorić sa po 1/32 dijela, Ivica (Jure) Ćorić, Milenko (Jure) Ćorić i Jakiša (Jure) Ćorić sapo 1/120 dijela, Ferdo (Ivan) Ćorić, Gojko (Ivan) Ćorić, Danica (Tvan) Prskalo rod, Ćorić i Marija (Ivan) Duvnjak rod. Ćorić sa po 1/40 dijela, Stipe (Pero) Ćorić, Ljilja (Pero) Ćorić, Slavka (Pero) Sušac rod. Ćorić, Kata (Pero) Rozić rod. Ćorić sa po 1/40 dijela, Dragan (Marijan) Ćorić, Mate (Marijan) Ćorić i Tomislav (Marijan) Ćorić sa po 1/120 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-2/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.