Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

l. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Odjela za financije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP-I-05-33-976/05-224-1 od 15.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 312/125, po novom premjeru k.č. br. 821/2 k.o. Miljkovići, u površini od 494 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 312/29, upisana u zk. ul. br. 1084 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Jure (Ivan) Šaravanja sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Grgo (Jure) Šaravanja, Žarko (Jure) Šaravanja, Vidan (Jure) Šaravanja, Ivan (Jure) Šaravanja, Franjo (Jure) Šaravanja i Ivica (Jure) Bevanda rod. Šaravanja sa po 1/180 dijela i još 53 uknjižena suvlasnika, ajrosjed i stvarno suvlasništvo Grgo (Jure) Šaravanja, Žarko (Jure) Šaravanja, Vidan (Jure) Šaravanja, Ivan (Jure) Šaravanja, Franjo (Jure) Šaravanja i Ivica (Jure) Bevanda rod. Šaravanja sa po 1/6 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-1/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.