Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/97, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 27. stavak 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04,39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA
IZBOR DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE
ZAŠTITE

 

I

 

U Povjerenstvo za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Edita Kalajdžić,  tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2.     Elvedina Hodžić, tajnik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

 

II

 

Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu za rad i angažovanje, sukladno članku 27. stavak 4. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).
Visina naknade iz točke 2. ovog rješenja odredit će se posebnim rješenjem.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1094/2014
05. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.