Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/97, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 27. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

I

 

U Komisiju za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.    Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2.    Elvedina Hodžić, sekretar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

 

II

 

Članovima Komisije iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu za rad i angažovanje, u skladu sa članom 27. stav 4. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).
Visina naknade iz tačke 2. ovog rješenja odredit će se posebnim rješenjem.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1094/2014
05. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.