Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. st. 1, 2. i 3. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00,32/01 i 18/05), a u svezi sa člankom 4. stavak 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO l
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Privremeno se imenuje Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na razdoblje od najviše šest (6) mjeseci, u sastavu:
1.     Vinko Jerinić, predsjedatelj,
2.Faruk Salčinović, član,
3.     Nasef Milanović, član,
4.     Safet Husanović, član,
5.     Mirsad Kaljiković, član,
6.     Sedina Obuća, član,
7.     Almir Spaho, član,
8.     Leon Begić, član,
9.     Joso Damjanović, član,
10.   Omer Omerefendić, član;
11.   Stanko Ćurčić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1076/2014
05. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.