Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. St. l., 2. i 3. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa članom 4. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i dragim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici održanoj 05.06.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO l
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Privremeno se imenuje Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na period od najviše šest (6) mjeseci, u sastavu:
1.     Vinko Jerinić, predsjedavajući,
2.     Faruk Salčinović, član,
3.     Nasef Milanović, član,
4.     Safet Husanović, član,
5.     Mirsad Kaljiković, član,
6.     Sedina Obuća, član,
7.     Almir Spaho, član,
8.     Leon Begić, član,
9.     Joso Damjanović, član,
10.   Omer Omerefendić, član,
11.   Stanko Ćurčić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1076/2014
05. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.