Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 9. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA
UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE
"ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D.
BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Amira Pintul, predsjednik,
2.     Haris Abaspahić, član,
3.     Marinko Bošnjak, član,
4.     Jasmina Pašić, član,
5.     Darko Pranjić, član.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog oglasa pregleda prijave prispjele na oglas, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 1073/2014
05. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.