Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije ! Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. stav 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13) i člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercego­vine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05,92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 29/09 i 81/09), Vlada Federacije Bosne t Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi,

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU
DOKUMENTACIJE ZA IZBOR PRAVNOG LICA KAO
STRUČNOG KONSULTANTA ZA POTREBE VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U POSTUPKU
DODJELE UGOVORA O KONCESIJI ZA
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I GASA OD
STRATEŠKOG INTERESA ZA FEDERACIJU
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se predsjednik i četiri člana Komisije za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor pravnog lica, kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u postupku dodjele ugovora o koncesiji zaistraživanje i eksploataciju nafte i gasa od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu;
1.     Prof. dr. Hazim Hrvatović, predsjednik - Federalni zavod za geologiju
2.     Jasenko Muharemagić, član - Ured premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
3.     Doc. dr. Suada Penava, član - Javno  preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
4.     Zijada Kapetanović, član - Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
5.     Begajeta Habota, član - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Za sekretara Komisije imenuje se Martina Mihić iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da pripremi svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za raspisivanje javnog poziva, izvrši radnje vezano za objavu javnog poziva, organizuje i provede otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda, sačini zapisnik o otvaranju ponuda, izvrši ocjenu i poređenje prispjelih ponuda, nakon izvršene evaluacije ponuda predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine najpovoljnijeg pravnog lica kao stručnog konsultanta, pripremi nacrte ugovora i izradi izvještaj o radu Komisije, a sve u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i podzakonskim aktima.  

 

III

 

Sekretar Komisije nema pravo glasa.
Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, izvještaja o radu Komisije i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

 

IV

 

Članovi Komisije iz tačke I ovog rješenja i sekretar Komisije, dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu u radu Komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponudioce, koja je sastavni dio ovog

 

V

 

Na prijedlog Komisije, odluke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, donosit će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a potpisivat će ih premijer Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VI

 

Komisija završava sa radom nakon okončanog žalbenog roka.

 

VII

 

Naknada članovima i sekretaru Komisije iz tačke I ovog rješenja utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
Troškove rada Komisije snosi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije sa pozicije 613900 - ugovorene usluge i predviđeni su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

 

VIII

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 77/2014
22. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.