Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članka 7. Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na temelju javnog oglasa objavljenog u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" na dan 11.30.2013. godine i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 80/13 na dan 16.10.2013. godine, nakon razmatranja rang liste najboljih kandidata od strane Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, sukladno principima i standardima odabira i pravilima postupka imenovanja i uvjerenja da su sva načela i procedure utvrđene zakonom ispoštovane, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo iz dijela državnog kapitala i na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PODUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo predlažu se za imenovanje:
1.     Jadranko Stojkić,
2.     Šefkija Botonjić,
3.     Igor Stojanović,
4.Rasim Muminović,
5.      Dalfina Bošnjak,
6.      Vanja Pirgić.

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u točki I ovog rješenja izvršit će Skupština Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 69/2014
22. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nertnin Nikšić, v. r.