Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 37. stav 1. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 117. sjednici, održanoj 28.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA
FEDERALNE UPRAVE POLICIJE U SASTAVU
EEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA - FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA

 

I

 

Za zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, imenuje se ENSAD KORMAN.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1058/2014
28. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.