Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA ZEMALJSKOG MUZEJA BOSNE
l HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/14) u tački II u drugom redu broj "30" zamjenjuje se brojem "60", a u trećem redu riječ "VD" briše se.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1056/2014
05. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.