Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 39/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2544/14 M.Š. od 08.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 117. sjednici, održanoj 28.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 04-31-2225/14 B.L. od 25.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 972/9, nastala od k.č. br. 972/6, u ukupnoj površini od 660 m2, upisana u zk.ul. br. 63 k.o. Bojnik kao vlasništvo Bošnjak Jakova sina Danke sa dijelom 1/1. Predmetnom zemljištu po novom premjeru odgovara k.č. br. 972/9, nastala od od k.č. br. 972/6, ukupne površine 660 m2, upisana u KKU br. 63 k.o. Bojnik, stvarno vlasništvo i faktički posjed Bošnjak Ankica kći Ante rod. Kalem sa dijelom 1/2 i Bošnjak Danko sin Jakova sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". ; :

 

Broj 03-31-637-1/2014
28. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.