Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 7. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na osnovu javnog oglasa objavljenog u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" na dan 11.10.2013. godine i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 80/13 na dan 16.10.2013. godine, nakon razmatranja rang liste najboljih kandidata od strane Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, u skladu sa principima i standardima odabira i pravilima postupka imenovanja i uvjerenja da su sva načela i procedure utvrđene zakonom ispoštovane, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo iz dijela državnog kapitala i na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo predlažu se za imenovanje:
1 .     Jadranko Stojkić,
2.     Šefkija Botonjić,
3.     Igor Stojanović,
4.     Rasim Muminović,
5.     Dalfina Bošnjak,
6.     Vanja Pirgić.

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u tački I ovog rješenja izvršit će Skupština Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 69/2014
22. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.