Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u: vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Bihać, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu Bihać, broj: U.151/12 od 15.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 117. sjednici, održanoj 28.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno' eksproprisanim rješenjem Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, broj: 05/1-31-1-3700/12 od 09.08.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 3554/1 zv. "Do", po kulturi njiva 4. klase u površini od 839 m2, upisana u p.l. br. 555 k.o. Založje po novom katastarskom operatu kao posjed Okanović (Adila) Enise sa dijelom 1/l, odnosno k.č. br. 302/9, k.o. Vinica po starom katastarskom operatu (ne postoji), zakonito i faktičko vlasništvo, te posjed Okanović (Adila) Enise sa dijelom 1/1, a na dijelu koje parcele je u dužini od 32,0 metara, u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Bihać.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-498-2/2014
28. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.