Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), na prijedlog v.d. direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 117. sjednici, održanoj 28.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

 

1.     U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13 i 99/13) u tački 3. podtacka g. riječi: "KASEMA ĆATOVIĆ, sekretar Federalnog ministarstva okoliša i turizma-Federalnog ministarstva okolice i turizma" zamjenjuju se riječima: "MLADEN RUDEŽ, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole",
podtacka h. riječi: "TIHOMIR PETRIĆ, glavni federalni inspektor-rukovodilac Inspektorata za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara" zamjenjuju se riječima: "MALIK KRIVIĆ, iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova", u podtački i riječi : "MUAMER LUČAREVIĆ" zamjenjuju se riječima: "IZUDIN LIVADIC", i u podtački n. riječi: "MIRSAD TESKEREDŽIĆ" zamjenjuju se riječima: "RAMO DAUTBAŠIĆ".
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BIH".

 

V broj 1013/2014
28. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.