Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. hitnoj sjednici, 16.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTAt NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

 

l.     U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog   štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13 i 99/13), u tački 3. b. riječi: "IZET MEHINAGIĆ, pomoćnik ministra iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "SILVANA MARIĆ, savjetnik federalnog ministra prometa i komunikacija".
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 994/2014
16. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.