Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa Zaključkom V broj 563/2014 od 02.04.2014. godine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU TIJELA ZA PREGOVORE SA
NEZAVISNIM SINDIKATOM ZDRAVSTVENIH
RADNIKA UPOSLENIH U ZDRAVSTVU FEDERACIJE
BOSNE l HERCEGOVINE l

 

I

 

Imenuje se Tijelo za pregovore sa Nezavisnim sindikatom zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi pokrenutih pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:
- Ankica Radić, predstavnik Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
- Blago Senjak, predstavnik Vlade Zapadnohercegovačkog kantona,
- Nikola Grubešić, predstavnik Vlade Srednjobosanskog kantona,
- Elvis Beganović, predstavnik Vlade Unsko-sanskog kantona,
- Muhamed Muharemović, predstavnik Vlade Tuzlan­skog kantona,
- Eldan Lokmić, predstavnik Vlade Kantona Sarajevo,
- Marina Bera, predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva,
- Nermin Muratspahić, predstavnik Federalnog mini­starstva zdravstva i        
- Haris Abaspahić, predstavnik Ureda Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 955/2014
13. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.