Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" do.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-44/13 od 16.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-43 od 08.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 356/2 zv. "Do", po kulturi Šuma 4. klase u površini od 3.119 m2, upisana u p.l. br. 36 k.o. Klopče na ime Balista Ive Anđa sa dijelom 1/l (nastala od k.č. br. 356), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 314/5 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul.br. 509 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo DS sa pravom korištenja ONI sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 314/2), a stvarno vlasništvo Batista Ivana sin Dominika iz Zenice sa dijelom 3/8, Vidović r. Batista Ankice kći Dominika iz Zenice sa dijelom 3/8 i Pinjuh r. Bonić Viktorije kći Stipe nastanjena u Njemačkoj sa dijelom 1/4.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-555-4/2014
13. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.