Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-44/13 od 16.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Dopunskim rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti Dopunskog rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-15 od 27.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 204/2 zv. "Okućnica", po kulturi šuma 4. klase u površini od 398 m2, upisana u p.l. br. 929 k.o. Klopče na ime Strika Halila Sakib sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 204), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 308/138 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 2232 k.o. Klopće kao zemljišnoknjižno vlasništvo ONI sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 308/1),
- k.č.br. 205 zv. "Okućnica", po kulturi njiva 7. klase u površini od 1.593 m2, upisana u p.l. br. 929 k.o. Klopče na ime Strika Halila Sakib sa dijelom I/l, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.br. 308/139 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br, 2232 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo ONI sa dijelom 1/1.
- k.č. br. 206/2 zv. "Okućnica", po kulturi šuma 3. klase u površini od 1.557 m", upisana u p.l. br. 929 k.o. Klopče na ime Strika Halila Sakib sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 206), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 308/142 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 2232 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižne vlasništvo ONI sa dijelom l/l (nastala k.č. br. 308/1),
a sve parcele stvarno vlasništvo Strika Sakiba sin Halila iz Zenice sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za irnovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-555-3/2014
13. maja/svibnja 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.