Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-,02.1.3-4165-44/13 od 16.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za Mmovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12^31-3268/12-14 od 27,03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 203/2 zv. "Lukovi", po kulturi šuma 4. klase u površini od 6 m2, upisana u p.l. br. 927 k.o. Klopče na ime Strika Šaćire, kći Rasima, ud. Hasana sa dijelom 1/5 i dr. (nastala od k.č. br. 203), kojoj po starom premjeru odgovara k.č, br. 308/142 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 2232
k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo ONI sa dijelom 1/1 (nastala od k.č.br. 308/1),
- k.č. br. 209/2 zv. "Iverica", po kulturi pašnjak 4. klase u površini od 242 m2, upisana u p.l. br. 936 k.o. Klopče na ime Strika Šaćire, kći Rasima, ud.
Hasana, sa dijelom  1/1 (nastala od k.č. br. 209), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 308/136 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br.
2232 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo ONI sa dijelom 1/1,
a obje parcele stvarno vlasništvo Strika Zijada sin Hasana iz Zenice sa dijelom 1/1.
2.    Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH"

 

Broj 03-31-555-2/2014
13. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.