Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3- 4165-44/13 od 16.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-46 od 27.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č.br. 363/2 zv. "Do", po kulturi livada 4. klase u površini od 2.689 m2, upisana u p.l. br. 40 k.o. Klopče na ime Batista Mate Jure sa dijelom 3/14 i dr. (nastala od k.č. br. 363), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 334/34 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 1406 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo Batista Jure sa dijelom 27/126 i dr. (nastala od k.č. br. 334/15),
- k.č. br. 314/6 zv. "Donji Gaj", po kulturi šuma u površini od 2.980 m2, upisana u zk. ul. br. 509 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo DS sa dijelom 1/1 sa pravom korištenja ONI (nastala od k.č. br. 314/1), kojoj po novom premjeru odgovara dio k.ć. br. 364/2 istog naziva, kulture i klase, upisana u p.l. br. 40 k.o. Klopče na ime Batista Mate Jure sa dijelom 3/14 i dr. (nastala od k.č. br. 364),
a obje parcele stvarno vlasništvo Kalinić Ruže kći Mate iz Zenice sa dijelom 2/3 (alineja 1.) i dijelom 1/3 (alineja 2.), te Kelava Alojzija sin Jakova iz Zenice sa dijelom 1/12 (alineja 1.) i dijelom 2/12 (alineja 2.). Kelava Vjekoslav sin Alojzija iz Ženice sa dijelom 1/12 (alineja 1.) i dijelom 2/12 (alineja 2.), Kelava Ilije sin Alojzija nastanjen u Njemačkoj sa dijelom 1/12 (alineja 1.) i dijelom 2/12 (alineja 2.) i Mijatović Viktorije kći Atojzija nastanjena u Holandiji sa dijelom 1/12 (alineja 1.) i dijelom 2/12 (alineja 2.).
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-555/2014
13. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.