Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), a u vezi sa članom 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se Zijad Krnjić, na period od četiri (4) godine.

 

II

 

Mandat imenovanog počinje teći od 26.01.2014. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 57/2014
22. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.