Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa Članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-44/13 od 16.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-46b od 02.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 334/35 zv. "Donji Gaj", po kulturi šuma u površini od 2.196 m2, upisana u zk.ul. br. 941 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo Batista Jure sa dijelom 27/126 i dr. (nastala od k.č. br. 334/22), kojoj po novom premjeru odgovara dio k.č. br. 364/2 istog naziva, kulture i površine, upisana u p.l. br. 40 k.o. Klopče na ime Batista Mate Jure sa dijelom 3/14 i dr., a stvarno vlasništvo Batista Karla sin Vinka nastanjen u Holandiji sa dijelom 1/5, Batista Josipa sin Vinka nastanjen u Njemačkoj sa dijelom 1/5, Batista Ivice sin Vinka nastanjen u Holandiji sa dijelom 1/5, Tikvić Anđelke kći Vinka iz Mostara sa dijelom 1/5 i Matić Slavice kći Vinka iz Zenice sa dijelom 1/5.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-555-1/2014
13. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.