Na temelju članka 31. stavak 2, Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-2.5- 3502-1/14 N.O. od 15.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izviaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP/I-07-33-188/22-13 od 07.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.br. 3/284 zv. "Žaba", u naravi šikara ukupne površine 3.445 m2, vlasništvo: Nada (Jozo) Butigan sa dijelom 3/10, Bozo (Nikola) Butigan sa dijelom
9/700, Karmen (pok. Đuro) Tutić sa dijelom 2/1050, Margareta (ud. Đuro) Butigan sa dijelom 2/1050, Martin (Mise) Butigan sa dijelom 1/80, Mise (Antun) Butigan sa dijelom 1/80, Cvija (ž. Mate) Trtoman sa dijelom 1/40, Nikola  (Đuro) Butigan  sa  dijelom 1/120, Slavko (Đuro) Butigan sa dijelom 1/120, Neđo (Đuro) Butigan sa dijelom 1/120, Ivica (Đuro) Butigan sa dijelom 1/120, Milan (Đuro) Butigan sa dijelom 1/120, Ruža (Đuro) Prnjat sa dijelom 1/120, Luča (ud. Đure) Butigan sa dijelom 1/180, Anica (ud. Lazara) Butigan sa dijelom 1/270, Gašpar (Mate) Butigan sa dijelom 1/810, Marija (Mate) Franković sa dijelom 1/810, Anka (ud. Mate) Butigan sa dijelom 1/810, Ivan (Niko) Butigan sa dijelom 1/810, Ivana (Niko) Butigan sa dijelom 1/810, Jelena (Niko) Butigan sa dijelom 1/810, Anđelko (Mara) Butigan sa dijelom 1/50, Mirko (Mate) Butigan sa dijelom 3/10, Ivana (ud. Viđana) Butigan sa dijelom 1/10, Miško (Nikola) Butigan sa dijelom 1/60, Pero (Nikola) Butigan sa dijelom 1/160, Josip (Nikola) Butigan sa dijelom 1/160, Ante (Nikola) Butigan sa dijelom 1/160, Martin (Nikola) Butigan sa dijelom 1/160, Manda (Nikola) Vujović sa dijelom 1/160, Nada (Nikola) Obad sa dijelom 1/160, Mirjana (Nikola) Aerlić sa dijelom 1/160, Nedjeljka (Nikola) Simeunović sa dijelom 1/160, Rade (Nikola) Butigan sa dijelom 1/100, Mara (ud. Nikole) Butigan sa dijelom 1/300, Neđeijka (Nikola) Sajfert sa dijelom 1/300, Danica (Pero) Stanković sa dijelom 1/120, Nedjeljka (Pero) Stanković sa dijelom 1/120, Vida (r. Matuško) Lonac sa dijelom 3/100, Pero (Nikola) Butigan sa dijelom 1/120, Božica (Nikola) Zelenović sa dijelom 1/120.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-551/2014
13. svibnja/maja 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.