Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o., Mostar, broj 02-02.1.3-668-5/14 od 10.04.2014. godine, zapredaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, broj 12-31-4968/13-10.od 21.02.2014. godine, i to na parceli:
-  k.č.br. 1018/1 zv."Ravan", po kulturi voćnjak 4. klase u površini od 582 m2, upisana u p.l. br. 58 k.o. Putovići kao posjed Čolak Mersije kći Sakiba sa dijelom 1/3 i dr., što po starom premjeru odgovara k.č.br. 1097/3 zv. "Oranica, Ravan" u površitii od 2.372 m2, upisana u zk.ul. br. 1060 k.o. Putovići kao zemljišnoknjižne vlasništvo Beganović r. Curuković Hata sa dijelom 1/1, a stvarno vlasništvo Čolak Mersije kći Sakiba iz Zenice sa dijelom 1/3, Halilović Nakira sin Sabrije iz Zenice sa dijelom 2/21, Halilović Saliha sin Sabrije iz Zenice sa dijelom 1/21, Halilović Mirsada sin Sabrije iz Zenice sa dijelom 1/21, Halilović Amira sin Sabrije iz Zenice sa dijelom 1/21, Beganović r. Halilović Murise kći Sabrije iz Zenice sa dijelom 1/21, Žutić Amabel sin Enise iz Travnika sa dijelom 1/21, Beganović Sakira sin Zakira iz Breze sa dijelom 1/54, Ibrišimović r. Beganović Sakire kći Zakira iz Breze sa dijelom 1/54, Beganović Enesa sin Zakira iz Zenice sa dijelom 1/27, Beganović Edina sin Zakira iz Zenice sa dijelom 1/27, Ravnjak r. Beganović Mersije kći Zakira iz Zenice sa dijelom 1/27, Skopljak r. Beganović Enese kći Zakira iz Zenice sa dijelom 1/27, Vrčić r. Beganović Elmedine kći Zakira iz Zenice sa dijelom 1/27 i Šumež r. Beganović Zakire kći Zakira iz Zenica sa dijelom 1/27, na dijelu koje parcele je u površini od 52 m2, u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-514/2014
13. maja/svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nlkšić, s.r.