Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH". br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj; 01-2.5-2577-1/14 N.O. od 03.04.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

l. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP/I-07-33-188/15-13 od 28.02.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 3/283 zv. "Žabe, Vlake, Dobrovo i Ćetović" u naravi šikara ukupne površine 18.392 m2 , vlasništvo: Pero (Adam) Butigan sa dijelom 1/20, Ruža (Adam) Butigan sa dijelom 1/20, Anđelko (Mara) Butigan sa dijelom 3/70, Bozo (Nikola) Butigan sa dijelom 9/350, Karmen (pok. Đuro) Tutić sa dijelom 2/525, Margareta (ud. Đuro) Butigan sa dijelom 2/525, Ivana (ud. Viđana) Butigan sa dijelom l /30, Zorica Stanković sa dijelom 1/125, Božidar (Mise) Butigan sa dijelom 23/1000, Gordana (Mise) Kužić sa dijelom 23/1000, Ivan Leko sa dijelom 23/3000, Ružica (Boško) Nikšić sa dijelom 23/2500, Martin (Boško) Butigan sa dijelom 299/30000, Marinka (ud. Ivice) Butigan sa dijelom 299/30000, Niko (Đuro) Butigan sa dijelom 3/400, Ante (Đuro) Butigan sa dijelom 7/400, Vide (Đuro) Butigan sa dijelom 7/400, Božena (Đuro) Kaleb sa dijelom 3/400, Mirjana (ud. Đure) Butigan sa dijelom 4/135, Josip (Jozo) Butigan sa dijelom 4/135, Nada (Jozo) Butigan sa dijelom 1/135, Nikola (Đuro) Butigan sa dijelom 17/900, Slavko (Đuro) Butigan sa dijelom 17/900, Neđo (Đuro) Butigan sa dijelom 17/900, Ivica (Đuro) Butigan sa dijelom 17/900, Milan (Đuro) Butigan sa dijelom 17/900, Ruža (Đuro) Prnjat sa dijelom 17/900, Josip (Pere) Raič sa dijelom 17/3600, Damjan (Pere) Raič sa dijelom 17/3600, Marko (Pere) Raič sa dijelom 17/3600, Miro (Stjepan) Raič sa dijelom 17/7200, Zdenko (Stjepan) Raič sa dijelom 17/7200, Krešimir (Stanko) Raič sa dijelom 17/7200, Marija (ud. Stanka) Raič sa dijelom 17/7200, Darko (Ružica) Matić sa dijelom 17/7200, Irena (Ružica) Ankons sa dijelom 17/7200, Luča (ud. Đure) Butigan sa dijelom 1/36, Anica (ud. Lazara) Butigan sa dijelom 1/54, Gašpar (Mate) Butigan sa dijelom 1/162, Anka (ud. Mate) Butigan sa dijelom 1/162, Ivan (Niko) Butigan sa dijetom 1/162, Ivana (Niko) Butigan sa dijelom 1/162, Jelena (Niko) Butigan sa dijelom 1/162, Ante (Jozo) Butigan sa dijelom 2/245, Andro (Jozo) Butigan sa dijelom 2/245, Blaško (Jozo) Butigan sa dijelom 2/245, Neđo (Jozo) Butigan sa dijelom 2/245, Ivan (Jozo) Butigan sa dijelom 2/245, Vlado (Jozo) Butigan sa dijelom 2/245, Neđeljka (Jozo) Lupetina sa dijelom 2/245, Pero (Nikola) Butigan sa dijelom 7/960, Josip (Nikola) Butigan sa dijelom 7/960, Ante (Nikola) Butigan sa dijelom 7/960, Martin (Nikola) Butigan sa dijelom 7/960, Manda (Nikola) Vujović sa dijelom 7/960, Nada (Nikola) Obad sa dijelom 7/960, Mirjana (Nikola) Aerlić sa dijelom 7/960, Nedjeljka (Nikola) Butigan sa dijelom 7/960, Miško (Nikola) Butigan sa dijelom 1/12, Rade (Nikola) Butigan sa dijelom 1/50, Mara (ud. Nikole) Butigan sa dijelom 1/150, Neđeljka (Nikola) Sajfert sa dijelom 1/150, Danica (Pero) Stanković sa dijelom 1/60, Nedjeljka (Pero) Stanković sa dijelom 1/60, Josip (Stojan) Butigan sa dijelom 1/60, Vlatko (Grgo) Butigan sa dijelom 1/150, Marina (Grgo) Butigan sa dijelom 1/150, Luča (Grgo) Butigan sa dijelom 1/150, Danica (ud. Grgo) Butigan sa dijelom 1/150, Jasna (Grgo) Žuvelak sa dijelom 1/150, Pero (Nikola) Butigan sa dijelom 1/60, Božica (Nikola) Zelenović sa dijelom 1/60,
2.     Prije predaje u posjed potpuno izviaštenih nekretnina, Služba zaimovinsko-pravne poslove t katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-466/2014
13. svibnja/maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r