Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 1 9/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O
IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA ZA
IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"
BIHAĆ

 

I

 

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" Bihać, V broj: 714/2014 od 17.04.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj; 32/14).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 866/2014
13. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.