Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PODUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
BIHAĆ

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:
1.     Mehmed Cero, predsjednik,
2.     Adnan Džindo, član,
3.     Damir Morić, član,
4.     Dejan Vračić, Član,
5.     Jasenko Muharemagić, član.

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać, po prijavama koje su podnesene na objavljeni javni natječaj za izbor članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadatak Povjerenstva je da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu s užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za izbor, po potrebi prikupi informacije o kandidatima, obavi intervju s kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu s najboljim kandidatima.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 864/2014
13. svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.