Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA
ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PODUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIHAĆ

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:
1. Mehmed Cero, predsjednik,
2. Adnan Džindo, član,
3. Damir Morić, član,
4. Dejan Vračić, član,
5. Jasenko Muharemagić, član.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać, po prijavama koje su podnesene na objavljeni javni konkurs za izbor članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadatak Komisije je da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu s užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za izbor, po potrebi prikupi informacije o kandidatima, obavi intervju s kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu s najboljim kandidatima.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 864/2014
13. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.