Na osnovu člana 71. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 1/11) i čl. 2. i 29. Pravilnika o popisu imovine, potraži­vanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE
STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1)     Omer Popara, predsjednik
2)     Bojan Sabljić, član
3)     Đeneta Mekić, član
2.     Zadatak Komisije je da uništi stalna sredstva i sitni inventar zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomičnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema spisku stalnih sredstava i sitnog inventara za otpis u skladu sa Rješenjem o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara broj: 03/06-02-262/2013-3 od 15.01.2014. godine, o čemu će se sačiniti zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je dužna dostaviti Izvještaj o radu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Za rad i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i tačkom V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br.14/11).
5.     Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.
6.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/06-02-262/2013-4
15. januara/siječnja 2014. godine
Sarajevo

Sekretar Vlade
Edita Kalajdžić, s. r.