Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici održanoj 13.05.2014, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA,
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:
1.     Admir Mujanović, predsjednik,
2.     Muris Hadžić, član,
3.     Snježana Bodnaruk, član,
4.     Igor Stojanović, član,
5.     Amira Mašović, član.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na objavljeni javni konkurs za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercego­vine.

 

III

 

Zadatak Komisije je da, nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu s užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za izbor, po potrebi prikupi informacije o kandidatima, obavi intervju s kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-Iistu s najboljim kandidatima.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 863/2014
13. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.