Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u svezi sa člankom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 114. sjednici, održanoj 13,05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O
IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 711/2014 od 17.04.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/14).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 860/2014
13. svibnja 2014. godine

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.