Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 2. Zakona.o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Marko Musić, predsjednik,
2.     Vedad Nezirić, član,
3.     Jasenko Muharemagić, član,
4.     Goran Miraščić, član,
5.     Širaza Jahić, član.
2.     Komisija iz tačke 1. ovog rješenja, provest će proceduru za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije, po prijavama koje su podnesene u propisanom roku u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati ha intervju, sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje, i listu putem pisane preporuke dostaviti Federalnom ministarstvu finansija, na čiji prijedlog konačno imenovanje vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Banke.
4.     Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu za učešće u radu Komisije, u skladu sa Odlukom o , načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
5.     Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.
6.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 857/2014
13. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.