Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG KOORDINATORA
ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ISPRED VLADE
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

Entoni Šeperić, razrješava se dužnosti privremenog koordinatora za europske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na osobni zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 840/2014
05. svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.