Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG KOORDINATORA
ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ISPRED VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Entoni Šeperić, razrješava se dužnosti privremenog koordi­natora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 840/2014
05. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.