Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak 2. Zakona o ministarskim., vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donijelaje

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR
KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE
STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI -
FIPA

 

1.     Ovim rješenjem osniva se i imenuju predsjednik i članovi Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (u daljem tekstu; Povjerenstvo), u sljedećem sastavu:
- Goran Miraščić, predsjednik,
- Haris Abaspahić, član,
- Stipo Buljan, član,
- Alija Aljović, član,
- Arijana Strinić, član.
2.     Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva, određuje se Lejla Mehmedović, namještenik u Generalnom  tajništvu Vlade  Federacije Bosne i Herce­govine.
3.     Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja provest će proceduru predviđenu za oglašavanje, provjeru, vrednovanje kandidata prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i u roku od, najviše 30 dana od dana zatvaranja javnog natječaja, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Izvješće sa prijedlogom rangliste najboljih kandidata, na dalje razmatranje.
Izvješće iz stavka l. ove točke treba da sadrži sve relevan­tne informacije koje Povjerenstvo ima o kandidatima.
4.      Za izvršene poslove članovi i administrativno-tehnička osoba imaju pravo na novčanu naknadu, određenu poseb­nim rješenjem tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine, a prema kriterijima iz Odluke o načinu obrazovanja i  visini naknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
5.     Ovo rješenje slupana snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 839/2014
05. svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikgić, v. r.