Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donijelaje

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA
ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA UPRAVNOG
ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH
INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

1.     Ovim rješenjem osniva se i imenuju predsjednik i članovi Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investi­cija u Bosni i Hercegovini - FIPA (u daljem tekstu: Komi­sija), u sljedećem sastavu:
- Goran Miraščić, predsjednik,
- Haris Abaspshić, član,
- Stipo Buljan, član,
- Alija Aljović, član,
- Arijana Strinić, član.
2.      Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije, određuje se Lejla Mehmedović, namještenik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Komisija iz tačke I ovog rješenja provest će proceduru predviđenu za oglašavanje, provjeru, vrednovanje kandi­data prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjims Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i u roku od, najviše 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine izvještaj sa prijedlogom rang-liste najboljih kandidata, na dalje razmatranje. Izvještaj iz stava l. ove tačke treba da sadrži sve relevantne informacije koje Komisija ima o kandidatima.
4.     Za izvršene poslove članovi i administrativno-tehničko lice imaju pravo na novčanu nsknadu, određenu posebnim rješenjem sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a prema kriterijima iz Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
5.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 839/2014
05. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.